Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 16/04/2013 09:04

16/04/2013, Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο "Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχολείου Πασακάκι Δήμου Χανίων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

Προϋπολογισμού 432.000,0 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  με προϋπολογισμό που αναλύεται :  δαπάνη εργασιών : 255.901,06 €, ΓΕ & Ο.Ε. 18%: 46.062,69 € , απρόβλεπτα 15% : 45.294,49 € , απολογιστικά:  1.903,44 €, πρόβλεψη αναθεώρησης : 2.058,33 € και Φ.Π.Α. 23%: 80.780,49 € ).

Σύντομη Περιγραφή:

            Το Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται επί της οδού Μικράς Ασίας στο σχέδιο πόλης Πασακακίου έχει κατασκευαστεί το 1979 και έχει συνολικό εμβαδόν 1820 τ.μ. Αποτελεί τυπικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των σχολικών κτηρίων της εποχής του και ως εκ τούτου αλλά και λόγω της μη εφαρμογής του κανονισμού θερμομόνωσης (έγινε μετά το 1980) το κτίριο ουσιαστικά είναι αμόνωτο. Τα κουφώματα επίσης είναι αλουμινίου αλλά μονού υαλοπίνακα. Το σχολείο δεδομένου ότι κατασκευάστηκε του 1979 παρουσιάζει αρκετά προβλήματα θερμομόνωσης λόγω του ότι δεν ίσχυε ο κανονισμός θερμομόνωσης. Επίσης δεν έχει δεχτεί σχεδόν καμιά παρέμβαση όσον αφορά την βελτίωση θερμομόνωσης. Προτείνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

  • Αντικατάσταση των παλαιών θερμαντικών σωμάτων με fan coil units και του κυκλοφορητή της εγκατάστασης με inverter
  • Πλήρης κατασκευή θερμομόνωσης στο Δώμα (σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές) δεδομένο ότι από το Δώμα έχουμε τις περισσότερες θερμικές απώλειες (περίπου 40%).
  • Εξωτερικά, στο φέροντα οργανισμό θα γίνει αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα PVC διπλού υαλοπίνακα με ταυτόχρονη αντικατάσταση των μαρμαροποδιών.

          

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, Γρηγορίου Ε'' 50 και Κ. Σφακιανάκη, Χανιά, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ.  Ευθυμίου Γεώργιος τηλ 28210 29147 και κ. Μαρινάκη Μαρία 28213-41614 και fax 2821341716  μέχρι τις 25-04-2013 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  30 Απριλίου 2013 ημέρα  Τρίτη και ώρα  10.00  με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης  του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας μόνο στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών της παρ. Ε του άρθρου 4 και άρθρου 9 του Ν. 3669/08.

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:  1ης ή 2ης ή 3ης   (Εντός Νομού έδρας και σε ένα δεύτερο επιλογής τους)   για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και 2 Α2 για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

 β. εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.,

γ. εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (6.985,00 €), και να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6)  μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι 30-11-2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξι (6)  μήνες.

 

6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της  σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

             7.   Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο

             πλαίσιο του  επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Κωδικός

            πράξης ΣΑΕΠ 075/8 με Κ.Α. 2012ΣΕ07580170). Προκαταβολή δύναται να  χορηγηθεί   στον ανάδοχο

             σύμφωνα με το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α αρθ.242 παρ.3 και Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222Α/2012).

 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων (αριθμός απόφασης 379/2013).