Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 22/10/2013 03:10

05/09/2013 Επαναπροκήρυξη ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού 'Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης'

Ε     ΕΣΠΑΨΣ

  ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΗ5-ΗΨΖ

 Αρ. Πρωτ.: 72420

Χανιά, 28/08/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

GR – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»

και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

 1.  Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2821341705, Τηλεοµοιοτυπία: +30 2821093300, Ηλεκτρονική διεύθυνση: it@chania.gr
 2. Σηµείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τη Διακήρυξη από τo Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  του Δήμου Χανίων, στην Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα, Τηλέφωνο: 2821341705, Τηλεοµοιοτυπία: 2821093300, Ηλεκτρονική διεύθυνση: it@chania.gr, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες έως τη  Δευτέρα 21/10/2013, καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο http://www.chania.gr  
 3. Διεύθυνση κατάθεσης των προσφορών: Δήμος Χανίων, Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα.
 4. Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού.
 5. Τρόπος σύναψης της σύµβασης: Ανοικτός δηµόσιος διεθνής διαγωνισµός.
 6. Τίτλος της σύµβασης: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Πληροφοριών Κυκλοφορίας Μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης».
 7. Αριθμός αναφοράς Αναθέτουσας Αρχής: 72408/28-8-2013
 8. Προϋπολογισµός : 323.300,00 € Ευρώ, μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
 9. Δικαίωμα προαίρεσης: 48.496,00€ Ευρώ, μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, το οποίο αφορά την  επιπλέον συντήρηση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας (το δικαίωμα προαίρεσης δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του παρόντος προκηρυσσόμενου έργου). Η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης εφόσον αποφασιστεί θα πρέπει να γίνει εντός 2 μηνών πριν τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή 26 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).
 10. Τόπος παράδοσης:  Κρήτη
 11. Αντικείµενο της διακήρυξης: Στα πλαίσια του προκηρυσσόμενου έργου θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με την κυκλοφορία, για την διάθεση σε πραγματικό χρόνο στους πολίτες των τεσσάρων μητροπολιτικών δήμων της Κρήτης: Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Άγιου Νικόλαου.  Οι ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης για την κυκλοφορία θα διατίθενται μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (Διαδίκτυο (Internet),Κινητά τηλέφωνα (SMS), Τηλεφωνικά κέντρα (IVR), Πινακίδες πληροφόρησης –VMS, έξυπνες συσκευές). Το έργο θα υλοποιηθεί και στους τέσσερις δήμους της Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που ήδη συλλέγονται.
 12. Ταξινόμηση κατά CPV: 30200000-JA01/MA11 και 72262000-JA09/JA10/JA24/MA11/MA12
 13. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.
 14. Χρόνος παράδοσης: Δεκαέξι (16) µήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύµβασης.
 15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
 16. Λήξη προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών: Τρίτη 22/10/2013, και έως ώρα  Ελλάδος 10.30 π.µ. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος φτάσουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µετά την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία, και εάν αυτό γίνει δεν θα γίνονται δεκτές.  
 17. Απαιτούµενες Εγγυήσεις:  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισµό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 19.882,95 €.
 18. Χρηµατοδότηση: To έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στα πλαίσια του άξονα 2 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής».
 19. Πληρωμές: Προβλέπεται πληρωμή σε τρεις δόσεις μετά την παράδοση καθορισμένων φάσεων του έργου.
 20. Γλώσσα σύνταξης προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής: Ελληνική.
 21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.  
 22. Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη 22/10/2013, ώρα Ελλάδος 10.30 π.µ., στο Δήμο Χανίων, Διεύθυνση στην Ταχυδροµική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά Κρήτης.
 23. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρώντα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3  Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της αναλυτικής διακήρυξης.

  24. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009, 2010, 2011) μεγαλύτερο από το 100 % του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)  του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου.                         
  Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του Έργου.
  Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να  διαθέτει πιστοποιημένη εμπειρία υλοποίησης τουλάχιστον ενός αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο το οποίο αφορά την ανάπτυξη/σχεδιασμό, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ευφυών μεταφορών ή πληροφόρησης οδηγών για κυκλοφοριακές συνθήκες ή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και πληροφόρησης για κυκλοφοριακά δεδομένα.
  Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας .
  Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 10 τελευταία έτη η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του.Αναλυτικά οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στην παράγραφο Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της αναλυτικής διακήρυξης.

  1. Χρονικό διάστηµα ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 6 μήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.
  2. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης: η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
  3. Διοικητικές προσφυγές: Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173). Αρµόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων και των προσφυγών είναι ο Δήμος Χανίων.
  4.  Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: Περίληψη της επαναπροκήρυξης του Διαγωνισµού έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/ S) στις 28/08/2013 με αριθμό αναφοράς 2013-116487. Η δημοσίευση της περίληψης του αρχικού διαγωνισμού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε στις 31/5/2013, με αριθμό δημοσιεύματος 2013/S 104/177831.
  5.  Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στο Τ.Δ.Δ.Σ.: Η παρούσα περιληπτική επαναπροκήρυξη του Διαγωνισµού έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις 28/08/2013.
  6. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α). 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

   

   

  Για να δείτε τα ερωτήματα και τις διευκρινίσεις που τέθηκαν επί της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

  Για να δείτε τα ερωτήματα και τις διευκρινίσεις που είχαν τεθεί επί της αρχικής διακήρυξης του διαγωνισμού πατήστε εδώ.