Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 09/10/2013 02:10

09/10/2013 Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την "Αναβάθμιση λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης"

ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΗ5-Η54

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                   Χανιά:  02 -10-2013

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ.: 84620

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                            

Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135                                                     

Πληρ.: Μαρκουλάκη Κων/να

τηλ. 28213-41760 ,Fax: 28213-41763

www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το Υποέργο 2 με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ», του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης» στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 19.500,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 4.485,00 € σύνολο 23.985,00 €.

H δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013  (Κ.Α. 2012ΕΠ00280005) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6117.003 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 25/10/2013, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 έως 09:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή και τις δύο ομάδες εργασιών οι οποίες είναι οι εξής:

Ομάδα 1: Ανάπτυξη εφαρμογής αυτοματισμού βιβλιοθηκών και διάθεσης βιβλιοθηκονομικών δεδομένων προϋπολογισμού 3.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Ομάδα 2: Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προϋπολογισμού 16.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Δεκτά  στο διαγωνισμό γίνονται  όλα τα αναγνωρισμένα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω από αυτήν επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της κάθε ομάδας εργασίας, το τρέχον έτος του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 3% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδες εργασιών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μέρος.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 28213-41760  ενώ η διακήρυξη διατίθεται από στο Γραφείο Προμηθειών

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους Αναδόχους.                                                                                        

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Αναλυτική διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνικές προδιαγραφές

Πίνακες συμμόρφωσης

Έντυπα οικονομικής προσφοράς