Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 21/02/2013 10:02

21/02/2013, Επαναπροκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου

Το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α''/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ/ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ", σύμφωνα με την 4η/2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 22 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερομένους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αναλυτικά η προκήρυξη