Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 20/08/2013 10:08

20/8/2013, Προκήρυξη Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού» της πράξης Η-ΠΑΡΚ

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

Ο Δήμος Χανίων με διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135, τηλ. 2821341600, fax 2821093300, προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93).

Η προμήθεια «Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού» εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης προβλεπόμενων στην πρόταση χρηματοδότησης της πράξης  με τίτλο «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην πληρωμή χρήσης και διαχείριση δημόσιων παρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ)», ενεργειών 4.4 «Ολοκλήρωση Εξοπλισμού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης» και 4.5 «Ολοκλήρωση Δικτυακού Εξοπλισμού». Η παραπάνω πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου 2007-2013», η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή ¨Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι σαράντα πέντε χιλιάδες, τριακόσια τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (45.332,87€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  και αποτελείται από έξι (6) ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: «Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης, (προϋπ/μού 11.686,22 € με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 2: «Εξοπλισμός Αναγνώρισης Οχημάτων», (προϋπ/μού 12.933,45 € με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 3 :«Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων», (προϋπ/μού 5.485,80€με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 4 :«Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών», (προϋπ/μού 6.888,00€με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 5 :«Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος», (προϋπ/μού 7.011,00€με ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 6: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»,  (προϋπ/μού 1.328,40 € με ΦΠΑ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ή να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα του διαγωνισμού, την Τετάρτη 11/9/2013 και από ώρα 10.00 έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η διεύθυνση  στην οποία θα κατατεθούν ή θα αποσταλλούν οι προσφορές είναι: Δήμος Χανίων, Οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ: 73135, Χανιά Κρήτης. Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.           

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η Τετάρτη 11/9/2013 και ώρα 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.       

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις  τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος καταθέτει προσφορά.   

Η αναλυτική διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής.     

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται από το Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας και Οργάνωσης του Δ.Χανίων, στο τηλέφωνο 28213 41612, ενώ η διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης

 

Διευκρινίσεις:

Στην παράγραφο 7.1.5 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης συμπληρώνεται η φράση «εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων».