Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 24/12/2013 12:12

24/12/2013,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού -λιπασμάτων – βελτιωτικών εδάφους για την λειτουργία της κοινωνικής δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου, με απευθείας ανάθεση.

XANIA  , 24-12-2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 110625                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού -λιπασμάτων – βελτιωτικών εδάφους για την λειτουργία της κοινωνικής δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου, με απευθείας ανάθεση.

 

                                                           Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

 3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

 4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 3.155,61€ στον Κ.Α. 15-6693.001 για προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού -λιπασμάτων – βελτιωτικών εδάφους κοινωνικής δομής Δημοτικού Λαχανόκηπου.

 6. Την υπ'' αρ. 912/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας.

 7. Την υπ'' αρ. 1168/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης.

 8. Την υπ’ αρ. 109833/20-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

 9. Την υπ’ αρ. 33/4436/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

η διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας η προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικών,λιπασμάτων,βελτιωτικών εδάφους καθώς και εξειδικευμένων ενισχυτικών εργαλείων για τη βελτίωση και διαμόρφωση της εδαφικής επιφάνειας και τον εμπλουτισμό των κηπαρίων που ανήκουν στη κοινωνική δομή του Δημοτικού λαχανόκηπου για την κάλυψη δυο χρόνων λειτουργίας του προγράμματος. Η συνολική χρονική διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει 4 καλλιεργητικές περιόδους (ανά 6μηνο) και ζητείται να καλυφθεί έκταση περίπου 5 στρ. με κηπάρια των 40 τ.μ. Η καλλιέργεια των κηπαρίων βασίζεται στις αρχές τής βιολογικής γεωργίας και της αειφορίας .

Συνολικά, ο προϋπολογισμός της προμήθεας ανέρχεται στα 3.155,61 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές, η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός ανά είδος και ομάδα ειδών αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί κατά τα νόμιμα από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και η οποία συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων έως την 31-12-2013 με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού -λιπασμάτων – βελτιωτικών εδάφους για την λειτουργία της κοινωνικής δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου, με απευθείας ανάθεση», Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41760

Αρχεία

 1. Τεχνικές προδιαγραφές
 2. Αναλυτικά η Ανακοίνωση