Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 28/08/2013 09:08

28/08/2013, Απευθείας ανάθεση ανυψωτικών εργασιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

  5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2013, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 35-6233.001.

  6. Την υπ΄ αριθμ. 424/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει την πίστωση.

  7. Την υπ’ αριθμ. 47380/13-06-2013 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας.

  8. Την υπ’ αρ. 33/4436/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση ανυψωτικών εργασιών προκειμένου να γίνει κλάδευση πολύ ψηλών δέντρων που δεν μπορούν να κλαδευτούν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου. Για την εργασία απαιτείται η διάθεση γερανοφόρου οχήματος με καλάθι με προέκταση 35 μέτρων και με προσαρμογή σταθερού καλαθιού με το χειριστή – οδηγό του. Οι ώρες χρήσης του γερανοφόρου οχήματος με καλάθι θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες της υπηρεσίας και δεν θα ξεπεράσουν το σύνολο των εκατό εβδομήντα πέντε (175) ωρών και έως του ποσού των 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η εξόφληση θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης της εργασίας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Απευθείας ανάθεση ανυψωτικών εργασιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας»