Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 13/08/2013 03:08

13/8/13 Πρόσθετες διευκρινήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν επί της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης MIS 327777».

Χανιά: 13/8/2013

Α.Π:67378

 

Σε απάντηση των νέων ερωτημάτων επί της υπ. αριθμ. 41503/29-05-13  Διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης» και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 12η/8/2013 έχει οριστεί ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ερωτημάτων, από την υπεύθυνη έργου και συντάξασα των τεχνικών προδιαγραφών κα Σεβαστή Πολυχρονάκη, δίδονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:

 

Α) Απαντήσεις σε εταιρία InfoTrip Α.Ε.

1) Ερώτηση: ΜΕΡΟΣ Α , 1. «Ενότητα Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης», σελ. 79-80/91. Οι σαράντα (40) ώρες εκπαίδευσης αφορούν όλα τα στελέχη (σύνολο 8) των Δήμων ή απαιτούνται σαράντα (40) ώρες ανά Δήμο δηλαδή εκατόν εξήντα (160) ώρες; Αντίστοιχα για τους χρήστες, οι σαράντα (40) ώρες εκπαίδευσης αφορούν όλους τους χρήστες (σύνολο 16) των Δήμων ή απαιτούνται σαράντα (40) ώρες ανά Δήμο δηλαδή εκατόν εξήντα (160) ώρες;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Ενότητα Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης», σελ. 80 «…Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του κάθε Δήμου ξεχωριστά και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών…».  Κατά συνέπεια και με δεδομένη την μεγάλη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στους τέσσερις εμπλεκομένους Δήμουw, για την εκπαίδευση απαιτούνται 40 ώρες ανά Δήμο , δηλαδή 160 (40x4) ώρες για τους Διαχειριστές και 160 (40x4) ώρες για τους χρήστες 

 

2) Ερώτηση: ΜΕΡΟΣ Β , 2. «Ενότητα Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης», σελ. 7/65. Μιας και το κόστος της δημοσίευσης της διακήρυξης του Διαγωνισμού στις εφημερίδες «Γενική Δημοπρασιών», «Κέρδος», «Χανιώτικα Νέα» και «Νέοι Ορίζοντες» το επωμίζεται ο Ανάδοχος του Έργου, θα θέλαμε να γνωρίζουμε το ύψος αυτού.

Απάντηση:

Σύμφωνα με τα τιμολόγια που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας το κόστος για την πρώτη δημοσίευση της περίληψης του διαγωνισμού ανέρχεται στα 1.835,77 ευρώ. Το κόστος της δημοσίευσης της ανακοίνωσης της νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά μικρότερο, της τάξης των  400 ευρώ. Επομένως το συνολικό κόστος των δημοσιεύσεων εκτιμάται στο ποσό των 2.200 ευρώ περίπου.

 

 3) Ερώτηση: ΜΕΡΟΣ C , 3. «Ενότητα C3.14 Σύστημα εξυπηρετητών (servers), υπο-πίνακας Α1 “Καμπίνα Δικτύωσης (Rack)”» σελ. 38/57. Απαιτείται η αντοχή σε στατικά φορτία (kgr) μεγαλύτερη ή ίση των εξακοσίων (600) κιλών. Στην αγορά των υφιστάμενων καμπινών δικτύωσης δεν υπάρχουν Racks τα οποία αντέχουν, το μέγιστο, σε στατικά φορτία άνω των πεντακοσίων (500) κιλών. Θα  θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν έχει γίνει κάποιο λάθος στο όριο αυτό ή υφίσταται να ισχύει ως έχει.

 Απάντηση: Η συγκεκριμένη απαίτηση ισχύει ως έχει.  Συγκεκριμένα στην αγορά υπάρχουν  τουλάχιστον δύο (2 ) εταιρίες που παρέχουν  καμπίνες δικτύωσης με  αντοχή σε στατικά φορτία άνω των 600 Κιλών

 

4) Ερώτηση: «Ενότητα C3.5 Ανάπτυξη υποσυστήματος IVR», σελ. 29-30/57. Αναφέρεται η προδιαγραφή “Το σύστημα θα παρέχει υποστήριξη δια-δραστικότητας της εφαρμογής με τον χρήστη είτε μέσω TTS είτε μέσω προηχογραφημένων μηνυμάτων”. TTS δεν προδιαγράφεται στα Τεύχη του Διαγωνισμού, συνεπώς η προτεινόμενη λύση δεν θα το προσφέρει. Η προτεινόμενη πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει TTS αλλά στην προτεινόμενη λύση TTS δεν θα υπάρχει. Διευκρινίστε μας αν κάτι δεν έχει γίνει σωστά αντιληπτό εκ μέρους μας. 

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Πίνακα συμμόρφωσης C3.5 απαίτηση είναι «..η υποστήριξη της διαδραστικότητας της εφαρμογής με τον χρήστη είτε μέσω TTS είτε μέσω προηχογραφημένων μηνυμάτων»,  κατά συνέπεια η προτεινόμενη πλατφόρμα πρέπει να υποστηρίζει TTS. 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

Για νε δείτε τις απαντήσεις στα ερωτήματα

που είχαν τεθεί έως τις 22/7/2013, πατήστε εδώ.