Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 20/12/2013 10:12

20/12/2013, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 2013» και μ ό ν ο για την ομάδα 3 -ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ προϋπολογισμού 7680,12€ με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΛΩΗ5-ΝΞΞ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ.: Βολάνη Φιλιώ

Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη

Χανιά Κρήτης 73135

Τηλ.: 28213-41718

Fax: 2821-0-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

 

Χανιά: 05-12-2013

Α.Π: 105111

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Oικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους, 2013 και μόνο για την ομάδα 3-ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ», και με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 7680,12€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014 ημέρα Τετάρτη στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ. Κ. 73135 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Εμμανουήλ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ

 

Αρχεία

  1. Έντυπο Προσφοράς
  2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  3. Τεχνικές προδιαγραφές
  4. Αναλυτικά η προκήρυξη