Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 21/10/2013 05:10

21/10/2013, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ με προϋπολογισμό 198.245,74€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 245.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): κατηγορία οικοδομικών έργων: 164.150,72€ κατηγορία και κατηγορία  Η/Μ: 34.095,01,65€

Αντικείμενο του έργου: Σε οικόπεδο επιφανείας 6.068,50 μ2 που αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Χανίων και ευρίσκεται εκτός των εγκεκριμένων ορίων του σχεδίου Πόλεως στην θέση « Πελεκαπίνα » της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, πρόκειται να κατασκευαστεί πρατήριο πετρελαίου για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Χανίων. Για το συγκεκριμένο πρατήριο έχουν εκδοθεί όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις από την Πολεοδομία και το τμήμα Βιομηχανίας της Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμένα με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται να εκτελεστούν τα παρακάτω:

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

  • Κατασκευή περίφραξής του περιβάλλοντος χώρου των μεταλλικών κτιρίων και του βενζινάδικου.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου συνεργείων και βενζινάδικο
  • Κατασκευή υπόγειων χώρου για την τοποθέτηση των δύο δεξαμενών πετρελαίου
  • Λοιπές εργασίες για την σωστή λειτουργία των παραπάνω χώρων

 Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

  • Κατασκευή υπογείων δεξαμενών για την αποθήκευση πετρελαίου
  • Τοποθέτηση αντλίας διπλής αντλίας καυσίμου
  • Σύστημα αυτόματου συστήματος διανομών 
  • Όλες οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του πρατηρίου καυσίμων

Χρηματοδότηση:  Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Χανίων, με κωδικό ΚΑ: 30-7311.043 και την 17844/6708/22-2-2013 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης

Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν3669/2008 και της παρ.Η6,εδ.2. του Ν 4093/2012  

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και έχει εγκριθεί με την με αρ. 913/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.964,91€ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  05/06/2014

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην A2 ή 1η ή 2η (εντός νομού) τάξη  για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην A1 ή A2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Παπανδρεόυ 100, 73135 Χανιά, 1ος όροφος (τηλ 2821029147), μέχρι τις 30/10/2013  ημέρα Πέμπτη αφού καταβάλουν 10ευρώ για όλα τα τεύχη δημοπράτησης ή 3ευρώ αν αφορά μόνο στο τεύχος οικονομικής προσφοράς, (για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής) στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.(www.chania.gr) 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων (απόφαση 913/2013).

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341682, FAX επικοινωνίας 2821341709, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ευθυμίου Γιώργο.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Αναλυτικά η Διακήρυξη