Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013

13/12/2013, Aπευθείας ανάθεση της μικροφωνικής – ηχητικής κάλυψη της εκδήλωσης αλλαγής έτους

13.12.2013 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 2.          2.     Τις σχετικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 28/1980
 3.     3.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).
 5.     5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον Κ.Α 10-6162.004 «Ηχητική υποστήριξη εκδηλώσεων» του οποίου προβλέπεται πίστωση 20.000,00€ για δαπάνες που αφορούν την ηχητική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 6.     6.   Την υπ'' αριθμ. Α-1912/2013 Π.Α.Υ.
 7.     7.   Την υπ’ αρ. 1092/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.233,00€ από την παραπάνω δαπάνη εκ των οποίων 700,00 € θα καλύψουν την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης αλλαγής έτους.
 8.     8.   Την υπ’ αρ. πρωτ. 107482/12-12-2013 εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών - Αθλητισμού 
 9.     9.   Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

     Τη διενέργεια διαδικασίας κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση της μικροφωνικής – ηχητικής κάλυψη της εκδήλωσης αλλαγής έτους, λόγω αδυναμία κάλυψης τους από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρολογικών έργων και Κυκλοφορίας, που αναφέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό:

 

1. Μηχανήματα:

◦      1 Μικρόφωνο 

◦      1 Ανάρτηση μικροφώνου

◦      1 Βάση μικροφώνου

◦      10 Καλώδια μικροφωνικά XLRΘ-XLRA

◦      1 cd player + rca + adaptor

◦      50m καλώδιο PPL 2 X 1,50 mm

◦      1 κονσόλα

◦      1 ενισχυτής

◦      4 καλώδια ηχείων

◦      8 βάσεις ηχείων

◦      8 ηχεία

◦      Καλώδια και παρελκόμενα του ηχητικού συστήματος 

 

2. Ανάλυση εργασιών και διαδικασία επίβλεψης:

 • Εξασφάλιση της ηλεκτρικής παροχής, σε συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Κυκλοφορίας
 • Παραλαβή κλειδιών από το Τμήμα και υπογραφή Υ.Δ. για την λήψη της ευθύνης καλής και ασφαλής λειτουργίας αυτής.
 • Συνεννόηση με την Υπηρεσία για το στήσιμο ηχητικής εγκατάστασης.
 • Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων, ασφαλειών και διακοπτών.
 • Αναφορά μετά το πέρας της εκδήλωσης.
 • Λοιπά κόστη βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο. (έξοδα κίνησης, ασφαλιστική κάλυψη, φόροι κ.α.)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 με την ένδειξη προς Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για μικροφωνική – ηχητική κάλυψη εκδήλωσης υποδοχής του νέου έτους Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 τηλέφωνο πληροφοριών 2821341760.