Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 04/06/2013 01:06

04/06/2013, Προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων σύμφωνα με την πράξη 10/2013 του Δ.Σ.

Ζητάει σφραγισμένες προσφορές για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη τιμή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν και θα πρωτοκολληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Κριάρη 40 1ος όροφος, έως την Δευτέρα 10-6-2013 και ώρα 13:00.

Οι όροι της προμήθειας, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και οι τεχνικές προδιαγραφές δίδονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία μας Κριάρη 40 1ος όροφος και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28213-41773.

Προκήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές

Οικονομική προσφορά