Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 07/06/2013 02:06

07/06/2013, Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με απευθείας ανάθεση.

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας μικροεργαλείων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 4.370,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία μόνο κατηγορία, αλλά η προσφορά  να αφορά σε όλα τα είδη της κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά,Τ.Κ.73135, έως την Πέμπτη 13/06/2013  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών  για την “Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου”

Αναλυτικά η προκήρυξη