Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 13/12/2013 01:12

13/12/2013, Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Πρωτοχρονιάτικης πίττας

Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2.          2.     Τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
  3.     3.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006), του Ν. 2286/1995 και άρθρ. 83 του Ν. 2362/1995.
  4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).
  5.     5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον Κ.Α 00-6434.001 “Έξοδα δημοσίων σχέσεων” του οποίου προβλέπεται πίστωση 1.000,00€ για δαπάνες που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου. 
  6.     6.   Την υπ’ αρ. 1092/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.233,00 € από την παραπάνω δαπάνη εκ των οποίων 1.000,00€ θα καλύψει την προμήθεια Πρωτοχρονιάτικης πίττας.
  7.     7.   Την υπ’ αρ. πρωτ. 107482/12-12-2013 εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών - Αθλητισμού 
  8.     8.   Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  9.     9.   Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Πρωτοχρονιάτικης πίττας που θα δοθεί στην εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013,στα πλαίσια της διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς με απευθείας ανάθεση με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές 

  • 200 κιλά πίττα με καρύδια κομμένη σε κομμάτια διάστασης 10 εκατοστά Χ 5 εκατοστά τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 με την ένδειξη προς Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για προμήθεια Πρωτοχρονιάτικης πίττας στα πλαίσια του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 τηλέφωνο πληροφοριών 28213 41760.