Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 24/12/2013 12:12

24/12/2013, Προμήθεια υλικού για διαμόρφωση αρδευτικού δικτύου για το Δημοτικό Λαχανόκηπο, με απευθείας ανάθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135

Τηλ.: 2821 3 41600


Χανιά 24/12/2013


Αρ. Πρωτ. : 110628


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προμήθεια υλικού για διαμόρφωση αρδευτικού δικτύου για το Δημοτικό Λαχανόκηπο, με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

 3. Τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

 4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2013, που προβλέπει πίστωση 111.048,04€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 15-6699.010 για “Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση αρδευτικού δικτύου - κοινωνική δομή "δημοτικός λαχανόκηπος"

 6. Την υπ’ αριθμ. 913/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη δαπάνη,

 7. Την υπ'' αριθμ. Α-1828/2013 Π.Α.Υ., ποσού 4.364,74€

 8. Την υπ’ αριθμ. 1169/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 4.364,74€

 9. Την υπ'' αριθμ. 93034/29-10-2013 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

 10. Την υπ’ αριθμ. 109836/20-12-2013 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

 11. Την υπ’ αριθμ. 33/4436/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 12. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για τη διαμόρφωση αρδευτικού δικτύου για το Δημοτικό Λαχανόκηπο, σύμφωνα με την υπ'' αριθμ. 93034/29-10-2013 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού που επισυνάπτεται, προϋπολογισμού 4.364,74€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά σε υλικά για την διαμόρφωση αρδευτικού δικτύου για την κάλυψη άρδευσης και παροχής νερού των κηπαρίων που ανήκουν στη κοινωνική δομή του δημοτικού λαχανόκηπου για την κάλυψη δυο χρόνων λειτουργίας του προγράμματος. Η συνολική χρονική διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει 4 καλλιεργητικές περιόδους (ανά 6μηνο) και ζητείται να καλυφθεί έκταση περίπου 5 στρ. με κηπάρια των 40 τ.μ. Υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά γης που πρέπει να υδροδοτηθούν και τον σχεδιασμό των κηπαρίων, το αρδευτικό σύστημα να αποβεί λειτουργικό, αφενός με όσον το δυνατόν ταυτόχρονη εξυπηρέτηση κηπαρίων, τουλάχιστον 70 κηπαρίων (στο σύνολο 100), καθώς θα προσφέρει συνεχή παροχή νερού κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες , και αφετέρου να γίνεται εξοικονόμηση και όχι άστοχη σπατάλη νερού. Με τη διαδοχική τοποθέτηση υλικών στο αρδευτικό δίκτυο το κάθε τμήμα ανεξαρτητοποιείται και αποφεύγεται η ανεξέλικτη ροή νερού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές, η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός ανά είδος και ομάδα ειδών αναφέρονται στην υπ'' αριθμ. 93034/29-10-2013 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος την παρούσας ανακοίνωση.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:

 1. Τεχνική Έκθεση

 

Αρχεία

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ