Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 13/12/2013 01:12

13/12/2013, Aπευθείας ανάθεση για την παράθεση 5 κερασμάτων (catering)

Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2.          2.     Τις σχετικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 28/1980
  3.     3.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).
  5.     5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον Κ.Α 15-6471.001 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του οποίου προβλέπεται πίστωση 25.000,00€ για δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  6.     6.   Την υπ'' αριθμ. Α-1911/2013 Π.Α.Υ.
  7.     7.   Την υπ’ αρ. 1092/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.233,00€ από την παραπάνω δαπάνη εκ των οποίων 1.000,00 € θα καλύψουν την παράθεση 5 κερασμάτων (catering) για τους παρευρισκόμενους στις μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιηθούν στους πεζόδρομους του Δήμου Χανίων
  8.     8.   Την υπ’ αρ. πρωτ. 107482/12-12-2013 εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών - Αθλητισμού 
  9.     9.   Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  10. 10.   Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

     Τη διενέργεια διαδικασίας κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση για την παράθεση 5 κερασμάτων (catering) για τους παρευρισκόμενους στις μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιηθούν στους πεζόδρομους του Δήμου Χανίων την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013, την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013, την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 και την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: τσικουδιά, πορτοκαλάδες, εμφιαλωμένα νερά, ανάμεικτοι ξηροί καρποί, βουτήματα ανάμεικτα με το ανάλογο σέρβις (τραπέζι, σερβιτόρος, τραπεζομάντιλο χάρτινο, πλαστικά ποτήρια μικρά και μεγάλα για τα άτομα που θα παρευρεθούν και θα είναι περίπου 500

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 με την ένδειξη προς Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για παροχή υπηρεσιών 5 κερασμάτων (catering) Κυδωνίας 29 Χανιά, τ.κ.73135 τηλέφωνο πληροφοριών 2821341760.