Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013

13/11/2013, Δημιουργία σκελετών - πλαισίων και ψηφιακή εκτύπωση χάρτη σε βινύλιο, με απευθείας ανάθεση

13.11.2013 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν. 2286/95.

 3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

 4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 6.000,00 € στον Κ.Α. 00-6431.001 για τα έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Χανίων.

 6. Την υπ'' αρ. 133/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση και ψήφιση πίστωσης.

 7. Την υπ’ αρ. 93702/30-10-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Τουρισμού.

 8. Την υπ’ αρ. 33/4436/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση :

(α) της δημιουργίας σκελετών – πλαισίων (stands) από γαλβανιζέ στρατζαριστό διαστάσεων 25Χ25Χ1,5mm επικολλημένη σε αυτό γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 8/10 χιλιοστά όπου θα τοποθετηθεί πλαστικοποιημένη ψηφιακή εκτύπωση βινυλίου εξωτερικού χώρου. Περιμετρικά της επιγραφής θα υπάρχει γωνία αλουμινίου για προστασία των παραπάνω (τεμάχια 6), και

(β) της ψηφιακής εκτύπωσης του χάρτη σε βινύλιο εξωτερικού χώρου, με πλαστικοποίηση, διάστασης 1,22 Χ 1,00 μ. (τεμάχια 6)

Ο ανάδοχος καλείται να συνεργαστεί στενά με τον εκάστοτε υπεύθυνο του Δήμου Χανίων, προκειμένου:

 • να εμπεδώσει τις ανάγκες, τους στόχους καθώς και το κοινό στο οποίο απευθύνονται ως μέσο προβολής και ενημέρωσης,
 • να εκτυπώσει σε βινύλιο εξωτερικού χώρου, με πλαστικοποίηση, διάσταση 1,22 Χ 1,00 μ.,
 • να τοποθετήσει τα stands με τον χάρτη σε χώρους που θα του υποδειχθούν, εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω ανέρχεται στα 1.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73134, το αργότερο μέχρι 19 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη "Δημιουργία σκελετών - πλαισίων και ψηφιακή εκτύπωση χάρτη σε βινύλιο, με απευθείας ανάθεση".