Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2013 | 23/09/2013 09:09

23/09/2013, Προμήθεια ανταλλακτικής βιβλιοθήκης, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 που προβλέπει πίστωση 6.500,00 € στον Κ.Α. 15-7135.020 για την προμήθεια ανταλλακτικής βιβλιοθήκης.

  6. Την υπ'' αρ. 518/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της προμήθειας.

  7. Την υπ’ αρ. 638/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.020 για την προμήθεια ανταλλακτικής βιβλιοθήκης.

  8. Την υπ’ αρ. 57744/20-09-2013 ορθή επανάληψη εισήγησης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τμήμα Βιβλιοθηκών με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές

  9. Την υπ’ αρ. 33/4436/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας μιας (1) ανταλλακτικής βιβλιοθήκης, προϋπολογισμού 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, εξόδων αποστολής, συναρμολόγησης και τοποθέτησης.

Συγκεκριμένα, η ανταλλακτική βιβλιοθήκη αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση στην παραδοσιακή έννοια της δημόσιας βιβλιοθήκης και εξελίσσει την κοινωνική αλληλεπίδραση που μπορεί να επιτευχθεί μέσω των βιβλίων.

Η πρόταση αφορά στην τοποθέτηση μιας μοντέρνας κατασκευής στα πρότυπα μίας παραδοσιακής βιβλιοθήκης με υλικό που διαχειρίζονται οι χρήστες της, χωρίς την εγγραφή τους σε κάποιο μητρώο, δίχως συνδρομή ή χρηματικό αντίτιμο και με ελεύθερο ωράριο λειτουργίας. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και να αφήσουν τα βιβλία που επιθυμούν, εντελώς δωρεάν. Κάποιος μπορεί να φέρει ένα βιβλίο χωρίς την υποχρέωση να πάρει κάποιο άλλο και το αντίστροφο. Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η επιστροφή των βιβλίων. Ο χρήστης το μόνο που έχει να κάνει αφήνοντας τα βιβλία του είναι να κολλήσει στη ράχη τους τα ειδικά αυτοκόλλητα “swap-it/αντάλλαξε το” που θα βρει στα ράφια της βιβλιοθήκης. Είναι ανοιχτή στο κοινό όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Το απόθεμα της βασίζεται στην ανταπόκριση των επισκεπτών της. Η συλλογή της εναλλάσσεται καθημερινά αφού την διέπει η προϋπόθεση πως κάθε προσφορά έντυπου υλικού είναι δεκτή.

Οι τεχνικές της προδιαγραφές είναι οι κάτωθι:

Διαστάσεις: ύψος 2.10 μ. πλάτος και μήκος 0,80 μ. Τα υλικά κατασκευής είναι σιδερένιος σκελετός, με επένδυση από κόντρα πλακέ θαλάσσης (για την αποφυγή κραδασμών, βαθουλωμάτων, κ.λ.π.), ενώ στη συνέχεια θα ντύνεται με υλικό etalbond (αλουμίνιο με γέμισμα). Τέλος τα πορτάκια θα είναι κατασκευασμένα από πλεξιγκλάς. Σε όλους τους αρμούς τοποθετούνται γωνίες inox. Στην οροφή υπάρχει φωτοβολταϊκός συλλέκτης με παροχή από μπαταρία και σύνδεση με λωρίδες φωτισμού led σε κάθε ράφι.

Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

Η ανταλλακτική βιβλιοθήκη θα συναρμολογηθεί – εφόσον χρειαστεί – και θα τοποθετηθεί από την ανάδοχη Εταιρεία σε χώρο που θα υποδείξει η Δημοτική Αρχή.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια ανταλλακτικής βιβλιοθήκης, με απευθείας ανάθεση».