Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 03/12/2014 03:12

03/12/2014,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι μετά από 2 άγονους δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς και ύστερα από την  υπ΄ αριθμό 767/2014 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, προβαίνει στηv διαδικασία της διαπραγμάτευσης  για την επιλογή αναδόχου  της  σύμβασης για την προμήθεια των ειδών καθαριότητας- ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών  αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ΤΚ 73135 Χανιά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς  την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (Υπόψην  κ. Γιατρουδάκη Στέφανο) , με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι  και  23 Δεκεμβρίου2014 .

 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια  τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια των ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων.

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 21887/2014 Διακήρυξη  Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και στο τεύχος «τεχνική έκθεση-τεχνική περιγραφή-ενδεικτικός προϋπολογισμός», που εξακολουθούν  να ισχύουν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κ.τ.λ.) από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ.  28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Η υπ΄αριθμό 21887/2014 Διακήρυξη

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς