Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014

01/12/2014, Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Ελ.Βενιζέλου

28.11.2014 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.026 για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου.

6.  Την υπ΄ αριθμό Α-1549/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

7.  Την υπ' αριθμό 978/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της  προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου.

8.  Την υπ’ αριθμό 1187/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.026 για την ανωτέρω προμήθεια.

9.  Την υπ’ αριθμό 89248/2014 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

10.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

11.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες:

 

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

  • Κάθε υλικό θα πληροί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384.
  • Κάθε υλικό πρέπει να είναι σύμφωνο µε το αντίστοιχο Πρότυπο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ/HD), που ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συνάπτεται η σύμβαση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συμμορφώνεται µε τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα IEC και ISO που ισχύουν για αυτό.

 

 

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΑ 

 

A/A 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

E1VV- R 5X10 mm2

ΝΥΥ 5X10 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

2

E1VV- U 3X1,5 mm2

ΝΥΥ 3X1,5 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

3

E1VV - U 3X2,5 mm2

ΝΥΥ 3X2,5 mm2

IEC 60502-1, ELOT 843

4

Η05VV-F 3X1,5 mm2

NYMHY

ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5

5

Η05VV-F 3X2,5 mm2

NYMHY

ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5

6

H03VV-F 3X0,75 mm2

NYLHY

ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5

 

 

Παραδοτέα στις αποθήκες του Δήμου μας. Όλες οι ποσότητες των καλωδίων πάνω από 300μ. θα παραδοθούν σε συσκευασία στροφείου.

 

 Απαίτηση του Τμήματος να προσκομιστεί δείγμα των προϊόντων μαζί με την προσφορά.

 

Τα εν λόγο υλικά θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

 

Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

Α.Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

1

Ε1VV- R 5X10 mm2

ΜΕΤΡΑ

1000

2

Ε1VV-U 3X1,5 mm2

ΜΕΤΡΑ

2000

3

E1VV -U 3X2,5 mm2

 

ΜΕΤΡΑ

2000

4

H05VV-F 3X1,5 mm2

ΜΕΤΡΑ

1900

5

H05VV-F 3X2,5 mm2

ΜΕΤΡΑ

2000

6

H03VV-F 3X0,75 mm2 (ppl)

ΜΕΤΡΑ

2000

Σύνολο με δαπάνης με Φ.Π.Α

15.000,00€

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 03 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη μέχρι 13:00 μ.μ.

 Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός