Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 16/05/2014 08:05

16/05/2014, Παράθεση γεύματος σε μορφή μπουφέ ( catering) στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για τον εορτασμό της 73ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

2.      Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

3.      Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) .

4.      Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

5.      Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το έτος 2014 που προβλέπει πίστωση 20.000,00€ στον Κ.Α. 15-6471.001 για «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

6.      Την υπ’ αριθμό 477/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη συνδιοργάνωση για τον εορτασμό της 73ΗΣ Επετείου της Μάχης της Κρήτης με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και την ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.001  για την κάλυψη των δαπανών τους.

7.      Την υπ’ αριθ. 38817/2014 Εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών – Αθλητικών.

8.      Την υπ’ αρ. 50/10-02-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

9.      Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

          Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της παράθεσης γεύματος σε μορφή μπουφέ (cetering) για 150 άτομα, που θα πραγματοποιηθεί στις 21/05/2014  στο Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης  εκδηλώσεων με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για τον εορτασμό της 73ης  Επετείου της Μάχης της Κρήτης,  με θέμα την τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας επί της οδού Τσικαλαριών εις μνήμη των πεσόντων Αυστραλών και Νεοζηλανδών στην μάχη της 27ης Μαΐου 1941 και ο οποίος  θα  περιλαμβάνει: (03 είδη ) κρύα πιάτα, (4 είδη) γλυκίσματα, παραδοσιακό ηδύποτο, τσικουδιά, κρασί χύμα λευκό ή κόκκινο για 150 άτομα, προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερα μέχρι 19 Μαΐου  2014, ημέρα  Δευτέρα και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για  «Παράθεση γεύματος σε μορφή μπουφέ ( catering)  στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για τον εορτασμό της 73ης  Επετείου της Μάχης της Κρήτης».