Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 18/09/2014 02:09

18/09/2014, Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

                                   Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.023 για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

    6.  Την υπ' αριθμό 685/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της  προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

    7.  Την υπ’ αριθμό 877/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.023 για την προμήθεια.

    8.  Την υπ’ αριθμό 71851/2014 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

    9.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες:

 

 • 345 τεμ. Φωτιστικά σώματα αντιθαμβωτικού τύπου CUT-OFF, με όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο. Θα καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις και τις δοκιμές του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ60598 και θα φέρει σήμανση CE. Τα επιμέρους τμήματα του φωτιστικού είναι το κέλυφος, το συγκρότημα του λαμπτήρα και τα όργανα έναυσης. 
 • Το κέλυφος θα είναι χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ή από φύλλο αλουμινίου ή από συνδυασμό και των δύο. Οι εξωτερικές επιφάνειες θα είναι λείες και με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. Ο χώρος του λαμπτήρα θα είναι ξεχωριστός από τον χώρο των οργάνων.
 • Βάση του Φ.Σ. θα φέρει υποδοχή και μηχανισμό σύσφιξη με βραχίονα ιστού Φ 42.
 • Ο χώρος της ηλεκτρικής μονάδας θα έχει προστασία στεγανότητας ΙΡ 23 τουλάχιστον.
 • Η ηλεκτρική μονάδα, θα φέρει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή για την διόρθωση του συνημίτονου.
 • To στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για τον λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W (230V) με πολύ χαμηλές απώλειες.
 • Πλήρη ηλεκτρολογική συνδεσμολογία με πολύκλωνο εύκαμπτο καλώδιο τουλάχιστον 1,5 mm2 θερμικής αντοχής. Θα υπάρχει κλέμμα σύνδεσης σταθερά προσαρμοσμένη μέσα στο κέλυφος, με δυνατότητα σύνδεσης μέγιστου καλωδίου 2,5 mm2. 
 • Ασφαλειοθήκη με ασφάλεια, κατάλληλη για το στραγγαλιστικό πηνίο και τον λαμπτήρα.
 • Κλάσης μόνωσης ΙΙ.
 • Ο χώρος του λαμπτήρα θα έχει προστασία ΙΡ54 τουλάχιστον. Εντός του χώρου θα υπάρχουν κάτοπτρα ή κάτοπτρο με δυνατότητα ρύθμισης της εκπεμπόμενης φωτεινής δέσμης. Το κάτοπτρο θα είναι από ανοξείδωτο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας 99,80%, βαμμένο και σκληρυμένο με χημική επεξεργασία.
 • Θα υπάρχει ειδική θήκη επί της οποίας τοποθετείται η λυχνιολαβή Ε27, κατασκευασμένη από  πορσελάνη ενός η δύο τμημάτων.           

 

 

Απαίτηση του Τμήματος είναι  να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά.

 

Τα παραπάνω φωτιστικά σώματα θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.    

 Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2014 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

     Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού Δημοτικής Ενότητας Χανίων.