Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 26/11/2014 03:11

26/11/2014, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάθεση της προμήθειας των ομάδων ειδών «ηλεκτρονικός εξοπλισμός», και «πυροσβεστήρες» της πράξης «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ΙΛΑΕΚ» – MIS 423568

 

Χανιά,      26 /11/2014

Αρ.Πρωτ. .88753

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας των ομάδων ειδών «ηλεκτρονικός εξοπλισμός», και «πυροσβεστήρες» της πράξης «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)» – MIS 423568 ως εξής:

Ομάδα “ηλεκτρονικός εξοπλισμός” προϋπολογισμού 8.179,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6.650,00€ πλέον Φ.Π.Α.23% 1.529,50€) και

Ομάδα “πυροσβεστήρες” προϋπολογισμού 319,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (260,00€ πλέον Φ.Π.Α.23% 59,80€)

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και εντάσσεται στην πράξη «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)» – MIS 423568

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός περιέχονται στην υπ΄ αρ. 12/2012 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας του Δήμου Χανίων η οποία επισυνάπτεται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά,ΤΚ 73100 ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη: προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την ΙΛΑΕΚ». Η παραπάνω προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την 12-12-2014.

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν και την τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, συμπληρώνοντας τους συνημμένους στην παρούσα ανακοίνωση πίνακες οικονομικής και τεχνικής προσφοράς.

Πληροφορίες καθώς και οι πίνακες οικονομικής και τεχνικής προσφοράς δίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας & Οργάνωσης του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41643, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες , είναι δε διαθέσιμοι και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Έντυπο Προσφοράς

Αναλυτικά η Ανακοίνωση