Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 01/07/2014 10:07

04/07/2014, Επαναπροκήρυξη προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, για τα είδη της κατηγορίας Β,  για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της κατηγορίας Β ανέρχεται στα 6.000,00€  πλέον Φ.Π.Α. 1.380,00€ σύνολο 7.380,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι να πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της  κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 21 Ιουλίου 2014 ημέρα  Δευτέρα και από ώρα 11,00 π.μ. έως 11,30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζήτα η διακήρυξη.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Εντυπό Οικονομικής Προσφοράς