Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014

04/08/2014,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Προμήθεια υλικών για κατασκευή νέων μεταλλικών καλαθιών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

04.08.2014 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθεια υλικών για κατασκευή νέων μεταλλικών καλαθιών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για κατασκευή νέων μεταλλικών καλαθιών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως 11-08-2014 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «Προμήθεια υλικών για κατασκευή νέων μεταλλικών καλαθιών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση .», Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41760

Αναλυτικά η Ανακοίνωση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπ/σμός - Εντυπο Προσφοράς