Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 13/05/2014 09:05

13/05/2014, Επεξεργασία μεταλλικών υλικών, στραντζάρισμα, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

2.      Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

3.      Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) .

4.      Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

5.      Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το έτος 2014 που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον Κ.Α.   30-6117.024  για « Επεξεργασία μεταλλικών υλικών, στραντζάρισμα».

6.      Την υπ’ αρ. 481/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30-6117.014 για την κάλυψη της εργασίας «Επεξεργασία μεταλλικών υλικών, στραντζάρισμα».

7.       Την υπ΄ αριθμό  Α-1023/2014 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης.

8.  Την υπ’ αριθμό 33226/2014 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

9.    Την υπ’ αριθμό 50/10-02-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

10.   Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

          Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας για την επεξεργασία μεταλλικών υλικών, στραντζάρισμα. Συγκεκριμένα, τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Χανίων προκειμένου να  δημιουργήσουν   στηθαία ασφαλείας (κυρίως σώμα και κολώνες στήριξης), που τοποθετούνται σε επικίνδυνα σημεία οδών για αναχαίτιση οχημάτων, μεταλλικούς κάδους καθαριότητας, που τοποθετούνται ανάλογα με τις ανάγκες σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, χρειάζονται να διαμορφώσουν λαμαρίνες 3,0 και 0,6 χιλιοστών αντίστοιχα, καθώς επίσης λαμαρίνες μπακλαβωτές διάφορων διαστάσεων και πάχους για διάφορες κατασκευές που προκύπτουν στο συνεργείο σιδηροκατασκευών.

Για όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας μεταλλικών υλικών - στραντζάρισμα, από την αγορά.

Η συνολική δαπάνη για την εργασία διαμόρφωσης των παραπάνω υλικών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 4000,00€ με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Οι προσφέροντες, θα κριθούν στις τιμές που θα δώσουν για κάθε κιλό διαμόρφωσης υλικού.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29,Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 19 Μαϊου 2014, Δευτέρα και μέχρι 11:00 π.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Επεξεργασία μεταλλίκων υλικών, στραντζάρισμα, με απευθείας ανάθεση.

 


  Τεχνικές προδιαγραφές