Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 25/11/2014 11:11

03/12/2014, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI HOTSPOTS

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά, 25 / 11 / 2014

Αρ.πρωτ.: 88219

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Συντήρηση και επισκευή σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi Hotspots

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 5.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-6266.007 για “Συντήρηση & επισκευή wi-fi hotspots” .

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-1429/2014 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 5.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 1061/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α.

  6. Την υπ’ αριθμ. 78224/09-10-2014 Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  7. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής Wi-Fi Hotspots, προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, για την παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Χανίων, έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi Hotspots. Τα εν λόγω σημεία απαιτείται να συντηρούνται συνεχώς και να αντικαθίσταται τυχόν εξοπλισμός που έχει καταστραφεί εξ’ αιτίας καιρικών φαινόμενων (βροχή, κεραυνοί), προβλημάτων τροφοδοσίας κ.α.. Λόγω της μεγάλης διείσδυσης του Internet στην καθημερινότητα του πολίτη, ο αριθμός χρηστών του ασύρματου δικτύου έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία έτη. Ο αριθμός των χρηστών πολλαπλασιάζεται επίσης κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, καθώς πλήθος επισκεπτών του Δήμου, επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτύου. Για την ομαλή εξυπηρέτηση της αυξημένης χρήσης του δικτύου, απαιτείται να γίνουν κάποιες λειτουργικές αλλαγές στην κεντρική αρχιτεκτονική του, κυρίως του τμήματος που εξυπηρετεί την πόλη των Χανίων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και επισκευής των Wi-Fi Hotspots, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29. Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Συντήρηση και επισκευή σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi Hotspots", να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ