Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014

03/07/2014, Προμήθεια τροφίμων για κάλυψη των αναγκών της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων

02.07.2014 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια τροφίμων για κάλυψη των αναγκών της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων και με κριτήριο κατακύρωσης α) τη χαμηλότερη τιμή για τα  είδη που περιλαμβάνονται στις  κατηγορίες 2, 5α, 5β, 6β, 7, 8α, 8β, 9  β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων-Τμήμα Εμπορίου για τα είδη που περιλαμβάνονται στις  κατηγορίες 1,3,4α,4β,6α.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  66.438,82€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και αφορά της εξής κατηγορίες:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Προμήθεια ελαιολάδου, προϋπολογισμού  935,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:Προμήθεια αυγών, προϋπολογισμού 680,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α..

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Προμήθεια ειδών μαναβικής,  προϋπολογισμού 8.689,21€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4α: Προμήθεια κρεάτων εγχώριων, προϋπολογισμού 15.744,60€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4β: Προμήθεια κρεάτων εγχώριων (λουκάνικα - χοιρινά σουβλάκια ), προϋπολογισμού 14.845,000€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5α: Προμήθεια αναψυκτικών , προϋπολογισμού 3.160,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5β: Προμήθεια νερού σε φιάλες, προϋπολογισμού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6α: Προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων, προϋπολογισμού 1.786,16€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α..

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6β: Προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων,  προϋπολογισμού 1.785,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: Προμήθεια παγωτών, προϋπολογισμού 492,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8α: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου , προϋπολογισμού 14.561,85€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8β: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου , προϋπολογισμού 100,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9: Προμήθεια άρτου, προϋπολογισμού  3.460,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους αναφέρονται στα τεύχη   « Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός » που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αριθμό 52891/2014 προκήρυξης.

Οι συμμετέχοντες  έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις  08- 07 -2014 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας /των κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(συγγραφή υποχρεώσεων,τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός)