Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 28/03/2014 08:03

28/03/2014, Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης δημόσιας ανοιχτής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων του αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους.


Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση θαλάσσιων μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής, ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων), για την τουριστική περίοδο 2014, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 9:30 έως 10:00 π.μ. ενώπιον
της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.: 28213 41756.

 

Ορθή Επανάληψη Περίληψης Διακήρυξης

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη