Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 02/09/2014 02:09

1/9/14, Ακύρωση της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου:"Παρεμβάσεις Ηλεκτροφωτισμού σε Κοινόχρηστους Χώρους του Δήμου Χανίων"

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά το με αρ. πρωτ: 5249/12-8-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης, και την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων με την με αρ. 992/14 απόφαση προέβη σε ακύρωση της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου:

"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"

Η παραπάνω ανοιχτή δημοπρασία είχε προγραμματιστεί για τις 16-9-14 σύμφωνα με την με αρ. 901/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων και είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 530/ΔΔΣ/8-8-2014.