Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 25/08/2014 02:08

25/08/2014, Ανοικτός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 81.800,00€ πλέον ΦΠΑ και με δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 30% με αντίστοιχη μείωση της δαπάνης ή να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 15% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)} για διάστημα 12 μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 09/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyax.org.gr).