Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 31/03/2014 02:03

31/03/2014, Προκήρυξη διαγωνισμού για την «φύλαξη του αντλιοστασίου Αγυιάς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την υπηρεσία «φύλαξη του αντλιοστασίου Αγυιάς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων» προϋπολογισμού 96.000€ (ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ,  με δικαίωμα παράτασης δύο μηνών και αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά 16.000€ (δεκαέξι χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, που βρίσκονται στην οδό Μεγίστης Λαύρας 15 στις Μουρνιές Χανίων, από την αρμόδια επιτροπή της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για πληροφορίες και τεύχη δημοπράτησης (διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης και Προσφοράς) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις Μουρνιές Χανίων (κ. Ιωάννα Βλησίδη  Τηλέφωνο 28210-36240, Φαξ 28210-36288).