Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 18/11/2014 02:11

18/11/2014, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων για την προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων .

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και οι προσφορές θα υποβληθούν κλειστές έως και την 26η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (οδός Μελιδονίου 27, Χανιά) .

Η προμήθεια των φαρμάκων και αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού συνολικού προϋπολογισμού 24.059,30 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, και Κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, για δε το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό την συνολικά χαμηλότερη ανά Ομάδα τιμή.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και για τέσσερις μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του» οπότε και λύετε αυτοδίκαια χωρίς καμία αποζημίωση για τους Προμηθευτές.

Τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο οικονομικής προσφοράς