Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 06/08/2014 01:08

06/08/2014, Προμήθεια ειδών καθαριότητας-ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των δομών του ΔΟΚΟΙΠΠ.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου όπως αναλυτικά περιγράφονται στις 114/2014 και 115/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού προϋπολογισθείσης αξίας 12.156,55 € με Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 11 Αυγούστου του 2014 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρων του Δημαρχείου Χανίων).

 

Ανακοίνωση