Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 26/09/2014 01:09

26/09/2014, Ανακοίνωση για έκδοση του ετήσιου τόμου του “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ”, με απευθείας ανάθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 


Χανιά, 26 / 09 / 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 75046

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Έκδοση του ετήσιου τόμου του “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ”, με απευθείας ανάθεση.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 15-6611.005 για “Εκτύπωση Εν Χανίοις”

 4. Την υπ’ αριθμ. 291/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την έκδοση (ΑΔΑ:ΒΙΞΡΩΗ5-ΠΥΡ)

 5. Την υπ' αριθμ. Α-1440/2014 Π.Α.Υ., ποσού 10.000,00€ (ΑΔΑ:7ΥΝΕΩΗ5-ΨΨΧ)

 6. Την υπ’ αριθμ. 1062/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης (ΑΔΑ:6ΑΘΒΩΗ5-7ΘΙ)

 7. Την υπ’ αριθμ. 74847/26-09-2014 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού - Αθλητικών

 8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την έκδοση του 8ου ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις», προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Η έκδοση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητικών, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και όρους :

 

 1. Τιμή ανά τυπογραφικό (16σέλιδο)

 2. Σελίδες: Μέχρι 20 τυπογραφικά δεκαεξασέλιδα

 3. Διαστάσεις σελίδας: 17,5x25 cm περίπου

 4. Χαρτί εσωτερικό: Βέλβετ 135 γρ. με δίχρωμη εκτύπωση

 5. Εξώφυλλο: σκληρό 400 γρ., τετράχρωμο με πλαστικό

 6. Αντίτυπα: 1500 τεμ.

 7. Ανάτυπα: 50 τεμ. με έξτρα εξώφυλλο, δίχρωμο για κάθε εργασία συγγραφέα

 8. Χρόνος Παράδοσης: 25 Νοεμβρίου 2014

 9. Την επιμέλεια και τις διορθώσεις του τόμου θα έχει επιμελητής που έχει οριστεί από το Δήμο (κ. Σημανδηράκη Ζαχαρένια) και για την οποίο το τυπογραφείο είναι υποχρεωμένο, για όσο διάστημα απαιτηθεί (το ανώτερο 12-15 ημέρες), να καλύψει τη φυσική της παρουσία.

 10. Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν, την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή των πρότυπων εξασφάλισης της ποιότητας, βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση (ISO).

 11. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας η προμηθεύτρια εταιρεία υπόκειται στις κατά το νόμο ρήτρες.

 12. Σε περίπτωση που ο εκδοθησόμενος τόμος δε θα ανταποκρίνεται στις τεθείσες προδιαγραφές, τα αντίτυπα δεν θα παραληφθούν από το Δήμο και η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται για την σωστή επανέκδοση του τόμου.

 13. Ο ανάδοχη εταιρία έκδοσης πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων η οποία θα αναφέρετε στην προσφορά.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για " Έκδοση του ετήσιου τόμου του “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ”, με απευθείας ανάθεση"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.