Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 27/05/2014 12:05

27/05/2014 Επαναπροκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

 

 

 

 

                                                                            ΑΔΑ: ΒΙΙ7ΩΗ5-Δ63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                   Χανιά:  21-5-2014 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ. 39988

                              

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑμεΑ)  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Προκηρύσσει

Επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την  519/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/6/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα  γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό την προϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού και έως τις 10:30 το πρωί. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29

Τ.Κ. 73135

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Τα τεύχη  δημοπράτησης (αναλυτική διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων στην οδό Κυδωνίας 29, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ είναι διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr  Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί). Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης του Δήμου Χανίων στο τηλ. 2821341611 κα Νικολοζάκη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. 

   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ       

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αναλυτική διακήρυξη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς