Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 26/06/2014 12:06

2/7/2014, Επαναπροκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Επαναπροκηρύσσει

Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του. Η προμήθεια αφορά τρόφιμα (κατεψυγμένα λαχανικά και είδη παντοπωλείου) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων καθώς και την προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιίας, είδη παντοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά, είδη ιχθυοπωλείου νωπά και γάλα) για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Χανίων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά στο τόπο και στο χρόνο που θα υποδεικνύεται από το Δήμο Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα του.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι : (α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων - Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη ιχθυοπωλείου και ελαιολάδου, και (β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις τιμές της μελέτης, για τα είδη παντοπωλείου (εκτός του ελαιολάδου), κυλικείου, αρτοποιίας, κατεψυγμένων λαχανικών και γάλακτος, για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών - ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.

Η ανωτέρω προμήθεια είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 262.867,68 € πλέον Φ.Π.Α. 35.333,50 €, σύνολο 298.201,18 €. Η προμήθεια εξειδικεύεται σε δεκαπέντε (15) ομάδες.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, ή σε μια ή περισσότερες ομάδες, σε ένα ή περισσότερους φορείς προμήθειας. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχει. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου την 19-08-2014 και ώρα από 9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων, τηλ. 28213 41760, fax: 28210 93300.