Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 26/09/2014 02:09

30/09/2014, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥO
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Χανιά, 24 /09/2014
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                         Αρ. Πρωτ. 73969
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135,
Τηλ: 28213- 41760, Fax: 28213-41763
www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του, με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, για δε το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό τη χαμηλότερη τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 125.449,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά τις εξής ομάδες :

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 • ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.106,42 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 201,92 €, σύνολο 3.308,34 €

 • ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια ειδών οξυγονοθεραπείας

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 429,59 €, πλέον ΦΠΑ 23% 98,81 €, σύνολο 528,40 €

 • ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.384,65 €, πλέον ΦΠΑ 605,00 €, σύνολο 3.989,65 €

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

 • ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.325,71 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 151,17 €, σύνολο 2.476,88 €

 • ΟΜΑΔΑ 5: Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.425,34 €, πλέον ΦΠΑ 279,00 €, σύνολο 1.704,34 €

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.)

 • ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 901,19 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 58,58€, σύνολο 959,77 €

 • ΟΜΑΔΑ 7: Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.863,37 €, πλέον ΦΠΑ 1.262,44 €, σύνολο 8.125,81 €

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

 • ΟΜΑΔΑ 8: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 8.309,22 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 540,10 €, σύνολο 8.849,32 €

 • ΟΜΑΔΑ 9: Προμήθεια πανών

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 31.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 23% 7.245,00 €, σύνολο 38.745,00 €

 • ΟΜΑΔΑ 10: Προμήθεια ειδών κατάκλισης, οξυγονοθεραπείας

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.721,77 €, πλέον ΦΠΑ 23% 1.546,01 €, σύνολο 8.267,78 €

 • ΟΜΑΔΑ 11: Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 32.238,36 €, πλέον ΦΠΑ 5.627,59 €, σύνολο 37.865,95 €

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

 • ΟΜΑΔΑ 12: Προμήθεια φαρμάκων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.878,92€, πλέον ΦΠΑ 6,5% 187,13 €, σύνολο 3.066,05€

 • ΟΜΑΔΑ 13: Προμήθεια ειδών ηλεκτροθεραπείας

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 24,00 €, πλέον ΦΠΑ 23% 5,52 €, σύνολο 29,52 €

 • ΟΜΑΔΑ 14: Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.436,65 €, πλέον ΦΠΑ 1.096,20 €, σύνολο 7.532,85 €

 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στα τεύχη Τεχνικής Έκθεσης, Τεχνικών προδιαγραφών – Ενδεικτικού προϋπολογισμού» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ΄ αρ. 73955 /24-09-2014 αναλυτικής διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε όλες, σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/10/ 2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτη, Τ.Κ. 73135 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό το 2% επί της καθαρής αξίας της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ομάδας/των ομάδων που συμμετέχουν μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής η οποία θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει η διακήρυξη.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών και στο site του Δήμου Χανίων http://www.chania.gr.

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικές Προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπ/μός

 

Τεχνική Έκθεση

Παράρτημα Ι Yπόδειγμα Εγγυητικής

Παράρτημα ΙΙ Κατάλογος Εποπτευόμενων Προσώπων

Παράρτημα ΙΙΙ Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς