Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 04/07/2014 10:07

04/07/2014, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΜΑΝΙ – ΚΟΡΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ", με προϋπολογισμό 501.185,83 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 627.300,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΜΑΝΙ – ΚΟΡΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ", με προϋπολογισμό 501.185,83 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 627.300,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.024 € , οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό ,είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες αναγράφονται στην διακήρυξη του έργου) . Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 22/02/2015.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).


Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε΄και Σφακιανάκη Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 17/07/2014 αφού καταβάλουν 5 € για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821029145, FAX επικοινωνίας 2821341709, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ιωσήφ Σανδαλάκης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ε.Σ.Υ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Ε.Τ.Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ