Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 01/07/2014 02:07

01/07/2014, Ανακοίνωση για την υποβολή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη μορφή κατεπείγοντος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων .

Οι προσφορές θα υποβληθούν κλειστές έως και την   Ιουλίου 2014 και ώρα 12.00μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (οδός Μελιδονίου 27, Χανιά) .

Η προμήθεια των καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων και χημικών προσθέτων συνολικού προϋπολογισμού 1.237,49 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με Κριτήριο κατακύρωσης για τη βενζίνη αμόλυβδη το χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σε ευρώ ανά λίτρο την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από το τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης και για τα υγροποιημένα καύσιμα τη χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και για τέσσερις μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων αυτού» οπότε και λύετε αυτοδίκαια χωρίς καμία αποζημίωση για τον Προμηθευτή.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ