Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 10/06/2014 01:06

10/06/2014, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για την καθαριότητα των χώρων Δημοτικών υπηρεσιών-γυμναστηρίων του Δήμου Χανίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους εργολάβους του έργου αυτού να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων την Πέμπτη12 Ιουνίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ., στο Δημαρχείο Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της καθαριότητας των χώρων Δημοτικών υπηρεσιών-γυμναστηρίων του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 7.086,45 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η διάρκεια της σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες.

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες.

Μετά την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας, η σύμβαση θα κοινοποιηθεί στο ΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν. 3863 /10 (ΦΕΚ115/τ.Α’/15-07-10).

Πρέπει οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι) με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα παρακάτω στοιχεία:

1. Το αριθμό τον εργαζόμενων

2. Τις ημέρες και ώρες εργασίας

3. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

4. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές  αυτών των εργαζομένων.

5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

6. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ


ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ