Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 16/06/2014 11:06

16/06/2014, Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Τοπική οδοποιία Καστρί Άμπελος του Δήμου Γαύδου", προϋπολογισμού 762.600,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσσει την επιλογή αναδόχου, με την διαδικασία της ανοικτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου "Τοπική οδοποιία Καστρί Άμπελος Δήμου Γαύδου", προϋπολογισμού 762.600,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, στην οδό Γρηγορίου Ε' 50 και Κ. Σφακιανάκη – 2ος όροφος – Χανιά, την 01 / 07 / 2014 ημέρα Τρίτη.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, διατίθεται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε΄ 50 & Σφακιανάκη , 2ος όροφος Χανιά, (Πληροφορίες : Ιφιγένεια Γαροφαλάκη τηλ.: 28213 41722 και Αφροδίτη Παπαδάκη 28210 29141).

Τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr). Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή του διαγωνισμού μέχρι και την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της  επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε.Σ.Υ.

Ε.Τ.Ε.Π.