Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 21/03/2014 12:03

21/03/2014, Προκήρυξη για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 12.596,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 23% και 10.240,29 ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.).

 

O Δήμος Χανίων, μετά την 267/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Απευθείας Ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 12.596,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και 10.240,29 ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) (σχετική μελέτη της Τ.Υ.Δ.Χ) που χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες Οικοδομικές και θα γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 , Α2 , 1ης Τάξης στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα με δυνατότητα συμμετοχής λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συμπληρωθεί σε έγγραφο του προσφέροντα, υπογεγραμμένο και θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με αντίγραφο του πτυχίου, προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων για το έργο “Επισκευή & Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Δήμου Χανίων”, μέχρι την 28η Μαρτίου στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων.

 

Ανακοίνωση

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός μελέτης