Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 11/12/2014 01:12

11-12-2014,Απευθείας ανάθεση από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας <<ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων για τις κατηγορίες 1,2,3,4 >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                           Χανιά ,  11/ 12 /2014
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                        Αρ. Πρωτ.   91865
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73 135,
Τηλ: 28213 41760 ,Fax: 28213-41763
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απευθείας ανάθεση από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας <<ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων για τις κατηγορίες 1,2,3,4 >>

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις 960/2014 και 1042/2014 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που α) ματαιώνουν τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων» για τις κατηγορίες 1,2,3,4 επειδή δεν κατατέθηκε καμία παραδεκτή προσφορά για τις κατηγορίες αυτές και β) αποφασίζουν την απευθείας ανάθεση της προμήθειας από το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την απευθείας ανάθεση χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας των ειδών :

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ προϋπολογισμού 6.951,22€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.598,78€ Σύνολο 8.550,00€

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ προϋπολογισμού 2.146,34€ πλέον ΦΠΑ 23% 493,66 € Σύνολο 2.640,00€

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΜΑΣΚΕΣ προϋπολογισμού 849,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 195,41€ Σύνολο 1.045,00€

Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ –ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ προϋπολογισμού 23.195,12€ πλέον ΦΠΑ 23% 5.334,88€ Σύνολο 28,530,00€

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη και τις ποσότητες της κάθε κατηγορίας.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι αυτά που αναφέρονται στην 71980/17-09-2014 επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη « προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων» . Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την 19-12-2014. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

 

                            ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                                     XΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς