Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 21/07/2014 09:07

21/07/2014, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ", με προϋπολογισμό 889.741,26 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 1.119.150,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

O Δήμος Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ", με προϋπολογισμό 889.741,26 (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 1.119.150,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 17.795,00 € , οι οποίες θα απευθύνονται στον κύριο του έργου (Δήμος Γαύδου) . Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 05/03/2015 .

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε΄και Σφακιανάκη Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 31/07/2014 αφού καταβάλουν 5 € για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821029141, FAX επικοινωνίας 2821341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αφροδίτη Παπαδάκη.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ε.Σ.Υ.

Ε.Τ.Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ