Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 26/06/2014 10:06

26/06/2014, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, Ανακοίνωση για προμήθεια χώματος, λιπασμάτων και λοιπών υλικών για βελτίωση εδάφους

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 


Χανιά, 26 / 06 / 2014

Αριθμ. Πρωτ.:51101


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια χώματος, λιπασμάτων και λοιπών υλικών για βελτίωση εδάφους, με απευθείας ανάθεση.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 7.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6693.002 για “Προμήθ. Λιπασμ., κηπευτικού χώματος κλπ υλικ.”

  4. Την υπ’ αριθμ. 438/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια (ΑΔΑ:ΒΙ04ΩΗ5-Β4Λ)

  5. Την υπ' αριθμ. Α-1015/2014 Π.Α.Υ., ποσού 7.000,00€ (ΑΔΑ:ΒΙΗ3ΩΗ5-51Β)

  6. Την υπ’ αριθμ. 630/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει και διαθέτει πίστωσης ποσού 7.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης (ΑΔΑ:ΒΙΙΟΩΗ5-ΘΛ5)

  7. Την υπ’ αριθμ. 47862/17-06-2014 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Την υπ’ αριθμ. 50/10-02-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας χώματος, λιπασμάτων και λοιπών υλικών για βελτίωση εδάφους, προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Η προμήθεια αφορά σε χώμα, λιπάσματα και διάφορα υλικά βελτίωσης εδάφους για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας και συγκεκριμένα υλικά για λίπανση και βελτίωση του εδάφους πάρκων, γηπέδων, φυτωρίων και δενδροστοιχιών, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΟ 7-4-7 + br κοκκώδες 25Kg

50

2

ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 34,5% +Mgo 40 Kg

30

3

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 20-20-20 +Mg + ιχνοστοιχεια 25Kg

20

4

Λίπασμα κοκκώδες 20-10-10 40Kg (με θειϊκό κάλιο )

50

 5

15-15-15 40Kg κοκκώδες (με θειϊκό κάλιο)

25

6

endec combo 14-7-17-+Mg 25Kg

40

7

Τύρφη 200λίτρα

25

8

φυτόχωμα 70λίτρα

70

9

Περλίτης 70 λίτρα

20

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που θα περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας και η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 2 Ιουλίου, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για " Προμήθεια χώματος, λιπασμάτων και λοιπών υλικών για βελτίωση εδάφους, με απευθείας ανάθεση"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.