Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 02/07/2014 01:07

02/07/2014, Ανακοίνωση για προμήθεια υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων και παιδικών χαρών, με απευθείας ανάθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 

Χανιά, 02 / 07 / 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 53026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων και παιδικών χαρών, με απευθείας ανάθεση.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 12.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6662.002 για “Υλικά συντήρησης κήπων,πάρκων,παιδικών χαρών”

  4. Την υπ’ αριθμ. 440/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια (ΑΔΑ:ΒΙΗΝΩΗ5-Ξ1Θ)

  5. Την υπ' αριθμ. Α-1004/2014 Π.Α.Υ., ποσού 1.521,00€

  6. Την υπ’ αριθμ. 645/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 1.521,00€ για την κάλυψη της (ΑΔΑ:7ΙΕΜΩΗ5-4ΑΛ)

  7. Την υπ’ αριθμ. 50786/25-06-2014 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Την υπ’ αριθμ. 50/10-02-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων και παιδικών χαρών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού 1.521,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Αναλυτικά, η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας:

 

ΟΜΑΔΑ Α (Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής )

 

ΕΙΔΟΣ

Μ / Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πινέλα Ν30

τεμάχια

10

Πινέλα Ν60

τεμάχια

10

Λάμες για σέγα αλεποουράς

τεμάχια

8

Λουκέτα με πίρο Ν80

τεμάχια

10

Λουκέτα Ν50

τεμάχια

10

Σιραφίδες για το σιραπτικό των δέντρων σε κουτί

τεμάχια

10

Αντιανεμικό δίχτυ ισχύος πράσινο 3 μέτρα φάρδος των 100 μέτρων

τεμάχια

2

Αντισκωριακό σπρέι των 500ml

τεμάχια

10

Γράσο σε σπρέι των 500ml

τεμάχια

10

 Προϋπολογισμός για την ομάδα Α, 720,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΟΜΑΔΑ Β (Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής)ΕΙΔΟΣ

Μ / Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Νάιλον φάρδους 5 μέτρων

κιλά

20

Σπάγκος πλαστικός για δέσιμο δέντρων 5 χιλ

κιλά

20

Σπάγκος πλαστικός για δέσιμο δέντρων 7 χιλ

κιλά

10

Μονωτικές ταινίες

τεμάχια

10

 

 

Προϋπολογισμός για την ομάδα Β, 281,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ (Μπαταρίες)

 

ΕΙΔΟΣ

Μ / Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μπαταρίες αλκαλικές τετράγωνες 9v τύπου philiphs με μακριά ημερομηνία λήξεως

τεμάχια

200

Μπαταρία 12v 24AM

τεμάχια

1

 

 

Προϋπολογισμός για την ομάδα Γ, 520,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, η προσφορά όμως θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας.

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 9 Ιουλίου, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για " Προμήθεια υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων και παιδικών χαρών, με απευθείας ανάθεση"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.