Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 19/02/2014 09:02

19/02/2014, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΩΗ5-ΥΤΣ

Τετάρτη 12-2-2014

Αρ. Πρωτ. : 11409

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εργασία:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι τοις εκατό και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή για την εργασία του καθαρισμού κοιτών ρεμάτων και ποταμών Δήμου Χανίων, στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Κυδωνίας, Θερίσου και Ελ. Βενιζέλου. Οι καθαρισμοί θα είναι από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, με εργάτες ή/και με χρήση συνήθων χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων. Στόχος είναι η διατήρηση των ρεμάτων και ποταμών των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων, σε καλή κατάσταση, για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων, προς αποφυγή πλημμυρών αλλά και επέκτασης πυρκαγιών. Εκτός από τις πιο πάνω συγκεκριμένες θέσεων εργασίες, από την παρούσα σύμβαση θα αντιμετωπισθούν και έκτακτα περιστατικά στις συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες, σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η συνολική προϋπολογισμένη αξία είναι 73.699,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, στην οδό Κυδωνίας 29 Χανιά στις 25 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ έως 10:30 (ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών)

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές που έχουν κατατεθεί στο Ταχυδρομείο. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας με ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (1.472,00 €).

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων Διεύθυνση Κυδωνίας 29 Χανιά Τηλέφωνο 2821341760 καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.chania.gr

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΑNΣY ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Αρχεία

  1. Έντυπο Προσφοράς
  2. Προϋπολογισμός Μελέτης
  3. Τιμολόλγιο Μελέτης
  4. Ειδική Συγγραφή
  5. Τεχνική Περιγραφή
  6. Αναλυτικά η προκήρυξη