Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 04/07/2014 01:07

04/07/2014, Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ή ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΗ” ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡYΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ με προϋπολογισμό 149.751,14 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 189.960,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ή ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΗ” ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡYΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ, με προϋπολογισμό 149.751,14 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 189.960,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2995,02 € οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 22/02/2015.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 3ος όροφος, μέχρι τις 17/07/2014 αφού καταβάλουν 10 € για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνίας 29) και προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής.Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341717, FAX επικοινωνίας 2821341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Θεανώ Κοκκαλάκη.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ