Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2014 | 02/04/2014 07:04

31/03/2014, Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 32ου 2/Θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δήμου Χανίων

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 32ου 2/Θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δήμου Χανίων, το οποίο καλύπτει μέρος των αναγκών φοίτησης νηπίων και προνηπίων της περιοχής Νέας Χώρας. Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον δύο αίθουσες διδασκαλίας 50m2 η καθεμία, κουζίνα, δύο τουαλέτες (μια για το προσωπικό και μια με θέσεις για τα νήπια), βοηθητικό χώρο (αποθήκη) και αύλειο χώρο 60m2 και άνω. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της δυτικής Νέας Χώρας - Κλαδισού, μεταξύ των οδών Κισάμου και Σελίνου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Κισάμου - Ουέλινγκτων - Σελίνου - Μελετίου Μεταξάκη.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές έως τις 23 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά) υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής.

Η αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), τηλ. 28213 41760.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ